Ontdek Trafic

  • Volg ons op:

Mijn winkelmandje (0) Mijn account

De laagste prijzen van het web

Doorzoek site

Algemene verkoopvoorwaarden Trafic e-shop

I.                ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TRAFIC

Identificatie Verkoper

SOGESMA N.V. en zijn dochterondernemingen :

SND, TRADINORD, PARTEGEN (L), TRADISUD (F) et TRAFINTER (F)

Route de Mettet, 204 B- 5620 Florennes - België

Tel : 0032(0)71681200

Fax : 0032(0)71681209

Mail : info@trafic.be

B.T.W. : BE 0866517727

Hierna samen geïdentificeerd als "Verkoper" of "SOGESMA".

 

1. Algemeen

Enkel onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopcontracten gesloten tussen SOGESMA of de Verkoper enerzijds en de Klant of eindgebruiker anderzijds, of hij professioneel of particulier  is, en dit of de verkoop op afstand (online of telefonisch) of in de winkel gesloten wordt.

Door een contract aan te gaan, gaat de Klant ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden een integraal en onlosmakelijk deel hiervan uitmaken. Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken door middel van een schriftelijk document dat naar behoren door de Verkoper ondertekend werd. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden waarvan de partijen het bindend karakter erkennen, sluiten alle andere algemene voorwaarden vermeld op documenten afkomstig van de Klant uit, zelfs als deze een latere datum dragen. Sommige van de onderstaande bepalingen zijn specifiek van toepassing op verkoop op afstand of verkoop in de winkel.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Niettemin blijven de lopende contracten onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de verkoop werd gesloten.

De Verkoper is actief in Frankrijk, Luxemburg en België.

De conventie is zowel in het Frans als in het Nederlands opgesteld voor België. Ze is in het Frans opgesteld voor Frankrijk. Ze is ook in het Frans opgesteld voor Luxemburg.

De nadien volgende uitwisseling van informatie zal ook in een van deze talen plaatsvinden. De Klant doet afstand van het inroepen van zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal om een beroep te kunnen doen op het niet-toepassen van een of meerdere voorwaarden.

De Verkoper brengt verschillende producten op de markt, waaronder voedingsmiddelen en non-food producten, en vooral textielproducten, spellen en speelgoed, kinderverzorging, tuin, dierenverzorging, alle artikelen betreffende de uitrusting van het huis, verwarming, kleine en grote huishoudapparaten, evenals sport- en cultuurartikelen.

 

2. Zichtbaarheid & beschikbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

De huidige verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op het volgende adres :

2.1   Met betrekking tot de bestellingen en verkopen die in de winkels gebeuren 

Voor bestellingen die in de winkel worden geplaatst zijn deze algemene verkoopvoorwaarden in de winkel  beschikbaar via uitstalling en op aanvraag aan de receptie van de winkel.

2.2   Met betrekking tot de bestellingen en verkopen die online gebeuren (site e-commerce)

Voor online verkoop zijn deze algemene verkoopvoorwaarden ook als pdf te downloaden:

-               Onderaan deze pagina A.V.V. door op de hyperlink te klikken;

-               Door naar het vermelde webadres te surfen dat op elke bestelbon te vinden is ;

-               Tijdens de procedure van het plaatsen van een online bestelling.

 

3. Prijs

3.1   BTW

Tenzij anders bepaald zijn BTW en andere heffingen inbegrepen in de prijs die uitgedrukt is in Euro ‘Incl. BTW’, volgens het tarief en/of de heffingen van toepassing op de dag van de bestelling en volgens de geldende tarieven die in de betrokken landen van kracht zijn.

Elke verandering in tarief en/of heffing kan worden doorgerekend in de prijs van de producten of diensten.

In het geval van een professionele Klant worden de details van de verkoopprijs en de BTW op de factuur vermeld.

3.2   Vaststelling van de prijs

3.2.1        Algemeen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen met dien verstande echter dat de prijs die wordt weergeven in de winkel of online op de dag van de bestelling of de aankoop de enige toepasbare prijs zal zijn voor de koper, onder voorbehoud van een fout in de prijsaanduiding waarvoor de Verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Alle prijzen met inbegrip van eventuele tarieven voor bijkomende diensten, moeten contant betaald worden bij de aankoop.

De toepasselijke regels die onder de verantwoordelijkheden van de Verkoper en de Koper vallen, zijn uiteengezet in de artikelen 7 tot en met 15. Het herroepingsrecht is uiteengezet in de artikelen 17.4, 17.4.1, 17.4.2 en 17.4.3.

Elk niet-betaald bedrag van welke aard dan ook zal in het voordeel van SOGESMA N.V. automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een vertragingsrente van 10% per jaar opleveren, naast een vaste vergoeding van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 50,00 €.

3.2.2        Verkoopprijs in de winkels

In het geval van verkoop in de winkel zijn de aanvullende diensten (speciaal vervoer buiten de zone of winkel, speciale leveringen buiten de zone of winkel, installatie, ...) niet inbegrepen en worden deze alleen verleend mits voorafgaande betaling.

3.2.3        Online verkoopprijs (e-commerce)

In het geval van verkoop op afstand wanneer de producten beschikbaar zijn op de e-shop websites,

vindt de levering plaats :

-               (a) ofwel in de door de Koper gekozen winkel en dit in de hieronder aangegeven geografische gebieden

-               (b) ofwel thuis bij de Klant en dit enkel en alleen in het geval van artikelen die voorzien zijn om aan huis te worden geleverd.

 

De details van de inbegrepen verzendkosten worden vermeld op het productblad op het moment van de online aankoop, en dit op de vier adressen van de e-shop websites:

- Trafic-eshop België : www.trafic-eshop.be en www.trafic-eshop.com

- Trafic-eshop Frankrijk : www.trafic-eshop.fr

- Trafic-eshop Luxemburg : www.trafic-eshop.lu

De verzendkosten kunnen al naargelang het land variëren en worden steeds vermeld evenals eventuele heffingen van het betreffende land.

 

 

4. Betaalmethoden

In principe en onder voorbehoud van een betaalmethode die werd opgelegd en gerelateerd is aan het gekochte product, worden de volgende betaalmethoden in de winkels geaccepteerd :

-  Betalingen via Bancontact en contant voor verkoop in de winkels in België.

- Betalingen via Maestro, VISA, MASTERCARD en contant voor verkoop in de winkels in Frankrijk.

- Betalingen via VISA, MASTERCARD en contant voor verkoop in de winkels in Luxemburg.

 

In principe en onder voorbehoud van een betaalmethode die werd opgelegd en gerelateerd is aan het gekochte product, worden de volgende online betaalmethoden geaccepteerd:

- Bancontact, Maestro, VISA, MASTERCARD, PayPal voor elke vereiste online betaling (gedetailleerd omschreven in artikel 17)

 

Online reserveringen zijn betaalbaar in de winkel.

In ieder geval kan de Klant alle betaalmogelijkheden nagaan door contact op te nemen met zijn voorkeurswinkel.

 

5. Overdracht van eigendom en risico’s 

De overdracht van risico's, inclusief schade, vernietiging en verdwijning van de desbetreffende goederen, vindt plaats op het moment van betaling of uiterlijk op het moment van levering.

De eigendomsoverdracht van de goederen ten gunste van de Klant vindt pas plaats na betaling van de overeengekomen totale prijs, zonder uitzondering.

Elke aankoop is slechts mogelijk na de betaling van de volledige prijs.

 

Eigendomsvoorbehoud:

Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig is betaald, heeft de Koper niet het recht om over de goederen te beschikken, met name door deze te gebruiken, in pand te geven of aan een derde te verkopen of aan een derde partij in lening te geven onder welke zin dan ook. De Koper kan deze goederen ook niet transformeren, vervreemden, verzenden en/of belasten op welke manier dan ook.

 

6. Levering en plaatsing van online bestellingen 

In het geval van verkoop op afstand of aanvraag tot levering, worden alle producten afgeleverd op het adres (levering aan de voordeur thuis) of in de door de Klant opgegeven winkel (levering in de winkel).

Voor de veiligheid van de Klant kan bij levering een bewijs van de identiteit van de Klant (of een kopie) gevraagd worden. De Klant tekent voor ontvangst.

 

6.1   Levering in de winkel :

Na bevestiging van de online bestelling, zal deze naar de door de Klant geselecteerde winkel verzonden worden.

De Klant ontvangt een e-mail om hem te informeren over de levering van zijn bestelling in zijn winkel.

Als deze e-mail niet wordt ontvangen, neemt de winkel contact op met de Klant via zijn telefoonnummer dat is opgegeven tijdens de registratie van zijn bestelling.

De Klant kan zijn bestelling afhalen op de afgesproken datum, of anders binnen de 7 werkdagen na ontvangst door de winkel.

SOGESMA herinnert de Klant eraan dat een bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

De Klant gaat ermee akkoord om de bestelling te betalen en de aankoop binnen 7 werkdagen te ontvangen.

Bij gebrek hieraan kan SOGESMA, naar eigen goeddunken, ofwel de gedwongen uitvoering van de verkoop voortzetten, ofwel de verkoop als opgelost beschouwen ten nadele van de Koper en dit van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving. In deze gevallen behoudt SOGESMA zich in elk geval het recht voor om de sluiting van een nieuwe bestelling of nieuwe aankoop te weigeren, hetgeen de Koper zonder voorbehoud aanvaardt.

 

6.2   Thuislevering :

Alle producten met aanhuislevering zijn niet overal verkrijgbaar (Frankrijk, België, Luxemburg). Deze informatie wordt duidelijk meegedeeld op onze e-shop websites en herhaald bij het bestellen, reserveren of kopen. Leveringen worden "rechtstreeks" door onze leveranciers of door een door de Verkoper gemandateerde bezorger uitgevoerd.

 

"Thuisbezorging" betekent dat het pakket wordt afgezet op het gelijkvloers voor het gebouw waarvan het adres is meegedeeld en dat het aan de Klant is om alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om zijn pakket zelf naar het verdiep of elders te dragen. Installatie, montage of elke andere service is niet voorzien en kan niet vereist worden.

 

De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de leverancier gemakkelijk toegang heeft tot het leveringsadres. De leveranciers nemen altijd contact op met de Klant om een dag van levering af te spreken. De Verkoper kan echter niet het exacte tijdstip van levering garanderen. In geval van afwezigheid, zal de extra levering ten laste van de Klant vallen.

 

De Klant kan in geval van afwezigheid een vriend of buurman mandateren om zijn levering in ontvangst te nemen. Om deze service effectief te maken, dient de Klant de leverancier zo spoedig mogelijk en ten laatste 24u voor de afgesproken leveringsdatum, schriftelijk op de hoogte te brengen. De Verkoper en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte communicatie vanwege de klant, voor geschillen die zich tussen de door de Klant gemandateerde persoon en deze laatste zouden kunnen voordoen, of voor alle andere privé zaken die buiten onze bevoegdheid liggen. In ieder geval zal de leveringsbon door de Klant of diens vertegenwoordiger, die de integriteit van het pakket moet nagaan en controleren, ondertekend worden. Sommige bijzondere bepalingen zijn van toepassing op verkopen in de winkel alsook op verkopen op afstand (zie hieronder).

 

 

7. Opmerking & Klacht voor schade of zichtbare gebreken

De Klant dient de conformiteit van de gekochte goederen onmiddellijk te controleren.

Hij moet de Verkoper op de hoogte stellen van alle zichtbare gebreken of schade aan de gekochte of geleverde goederen, alsmede alle tekortkomingen die bij het indienststellen optraden, en dit per aangetekende brief uiterlijk 48 uur na aankoop, levering of verlening van diensten.

Bij gebreke hiervan kan de Klant zich niet langer beroepen op dit (deze) defect (en). Hij wordt verondersteld de goederen te hebben aanvaard.

 

8. Waarborg van conformiteit & verborgen gebreken

Alle door de Verkoper geleverde producten zijn onderhavig aan de wettelijke garantie, deze garantie dient onderscheiden te worden naargelang het type Klant.

 

Wanneer de Klant een particulier is:

De Verkoper biedt een garantie van 24 maanden tegen elk verborgen gebrek aan overeenstemming dat mogelijk de verkochte producten betreft. Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik van levering van het product (zie aangegeven datum op de leveringsbon en, bij gebreke daarvan op het kassaticket of de aankoopbon) voor een uitsluitend niet-professioneel gebruik van het product door een consument (particuliere klant). Elke klacht over gebrek aan overeenstemming dient schriftelijk te worden gericht per aangetekende brief aan SOGESMA N.V. binnen 2 kalendermaanden na de dag waarop de consument het defect vastgesteld heeft of zou moeten kunnen vaststellen, op straffe van het verval van het recht op een dergelijke vordering.

 

Wanneer de Klant professioneel is:

De Verkoper biedt een garantie van 6 maanden tegen elk verborgen gebrek aan overeenstemming dat mogelijk de verkochte producten betreft. Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik van levering van het product (datum vermeld op de leveringsbon of op de factuur) voor een professioneel gebruik van het product. Elke klacht over gebrek aan overeenstemming dient schriftelijk te worden gericht per aangetekende brief aan SOGESMA N.V. binnen 10 kalenderdagen na de dag waarop het gebrek opgemerkt werd of zou moeten kunnen worden, op straffe van het verval van het recht op een dergelijke vordering.

 

In de veronderstelling dat de garantieclaim ontvankelijk en gegrond is, houdt deze garantie de reparatie of vervanging van het defecte product in zonder kosten voor de klant. Als de reparatie of vervanging onmogelijk lijkt, buitenproportioneel is tegenover SOGESMA N.V. of ernstig schadeveroorzakend, verbindt SOGESMA N.V. zich ertoe op verzoek van de Klant een vermindering van de prijs toe te kennen of het contract op te zeggen met een terugbetaling van de volledige prijs, door een overschrijving of een aankoopbon naar goeddunken van de Verkoper en dit tegen teruggave van de goederen door de klant. De Klant kan in geen enkel geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

Alleen de factuur, het kassaticket of de aankoopbon (voor de professionele Klanten enkel de factuur) - in de originele versie - vormen een garantietitel voor de Klant. Deze documenten moeten daarom absoluut bewaard en voorgelegd worden, op straffe van verval van het recht op een dergelijke vordering.

De garantie die onder deze noemer aan de orde wordt gesteld, heeft alleen betrekking op de conformiteitsfouten die bestaan op het moment van de terbeschikkingstelling. Ze is niet van toepassing in onder andere de volgende gevallen en/of voor de volgende goederen:

-                  schade aan de goederen na levering (door oxidatie, schokken, vallen, ...) ;

-                  vervanging van elementen of accessoires waarvan de regelmatige vernieuwing nodig is of als de storing het gevolg is van een misbruik, van externe oorzaken ;

-                  schade in verband met interventie of manipulatie door een derde partij die niet wettelijk is toegestaan ;

-                  schade in verband met brand, waterschade, blikseminslag, ongeval of natuurramp;

-                  schade als gevolg van nalatigheid, verkeerd of ongepast gebruik of ook nog het gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de Verkoper, een verkeerd onderhoud of een gebrek aan onderhoud, een abnormaal gebruik, een collectief, professioneel of niet toegelaten commercieel gebruik.

 

Defecte goederen moeten volledig leeg gemaakt worden voor de terugzending, SOGESMA wijst alle aansprakelijkheid af voor items die mogelijk geblokkeerd zijn en voor de gevolgen die aan de aanwezigheid van deze elementen verbonden zijn. Voorbeelden: handtassen, portefeuilles, koffiemachines, op batterijen werkende producten, ....

 

In geval van schade, diefstal of verlies van de goederen die voor reparatie teruggegeven werden, is de eventuele aansprakelijkheid van SOGESMA N.V. beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.

Op straffe van verval van de garantie moet de garantie- of interventieaanvraag uitsluitend aan SOGESMA N.V. gericht worden.

 

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde is SOGESMA alleen gebonden door een inspanningsverplichting.

De verantwoordelijkheid van SOGESMA N.V. is beperkt in geval van ernstige fout of bedrog van haar kant.

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde, zal de verantwoordelijkheid van SOGESMA N.V.

-       worden beperkt tot de vergoeding van de Klant voor schade die rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit de tekortkomingen of gebreken van SOGESMA N.V. of van de gebreken die in de goederen worden aangetroffen;

-       in ieder geval beperkt en begrensd worden tot het bedrag van de prijs van de goederen die aan de oorsprong liggen van deze aansprakelijkheid;

-       zich in geen geval uitbreiden tot vergoeding van immateriële en/of indirecte schade en onder andere van mogelijk gederfde inkomsten.

 

De Klant is verplicht SOGESMA N.V. per aangetekende brief op de hoogte te brengen van de schade die hij meent te hebben geleden en dit binnen de 14 kalenderdagen volgend op het optreden van de schade, en dient SOGESMA N.V. toe te staan alle nodige vaststellingen uit te voeren.

In het kader van een online verkoopprocedure kan SOGESMA niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, service-onderbreking of andere onvrijwillige problemen.

 

10. Persoonlijke gegevens

Alle gegevens verzameld tijdens de bestelling en de aankoop zijn onderworpen aan een wettelijke omkadering. Zowel door onze website te gebruiken als deze te bezoeken, evenals in het kader van een bestelling of aankoop, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk alle bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Daarbij stemt de Klant ermee in dat SOGESMA zijn persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid.

 

Gelieve ons privacy beleid te raadplegen op www.Trafic.com/vie-privee.html of aan de receptie van de winkel.

 

11. Archivering – Bewijs 

SOGESMA N.V. zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame informatiedrager die een getrouwe kopie inhoudt.

De geïnformatiseerde gegevens en digitale informatie van SOGESMA N.V. worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie en bestellingen die tussen de partijen plaatsvonden.

 

12. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de websites van SOGESMA N.V. en/of alle elementen die toegankelijk en beschikbaar zijn gedurende de bestelprocedure, zijn en blijven exclusieve en intellectuele eigendom van SOGESMA N.V.. Niemand is gemachtigd om op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de website te reproduceren, te exploiteren, heruit te zenden of te gebruiken, zij het software, beeld- of geluidsmateriaal.

 

13. Gedragscode en klachtenbehandeling

SOGESMA N.V. (en haar digitale websites www.trafic-eshop.comwww.trafic-eshop.bewww.trafic-eshop.frwww.trafic-eshop.luwww.trafic.com, is lid van BeCommerce.

 

Dienovereenkomstig volgt het geheel van de SOGESMA N.V. internet websites de gedragscode van BeCommerce die geraadpleegd kan worden door op de volgende link te klikken :

 

https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf

 

De BeCommerce commissie kan in geval van een geschil geraadpleegd worden.

Deze commissie zal een niet-bindend advies uitbrengen en alle gerechtelijke procedures die hieruit kunnen voortvloeien zullen de Belgische, Franse en Luxemburgse wettelijke bepalingen die van kracht zijn volgen.

 

Klachten over de uitvoering van het contract moeten binnen 14 werkdagen worden toegezonden aan SOGESMA N.V. met een volledige en nauwkeurige beschrijving, nadat de consument de problemen heeft opgemerkt.

Klachten ingediend bij SOGESMA N.V. worden binnen 14 werkdagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal SOGESMA N.V. de consument over de nodigde verwerkingstijd informeren. De communicatie zal binnen 14 werkdagen worden uitgevoerd door middel van een ontvangstbevestiging.

In het geval van verkoop op afstand kan de consument zijn klacht ook richten tot het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Commissie.

 

14. Algemeen, Diversen, Jurisdictie en toepasselijk recht

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van één of meerdere artikelen van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de geldigheid van deze laatste als een geheel. De partijen zullen te goeder trouw trachten, in de geest van de overeenkomst, om de ongeldige of onuitvoerbare clausule te vervangen door een clausule van vergelijkbare aard en alle andere bepalingen zullen geldig blijven en de kracht van wet hebben tussen de partijen.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het toepasselijke recht het Belgisch recht is, met name voor de interpretatie van de overeenkomst, de uitvoering of de ontbinding/beëindiging ervan. Eventuele geschillen vallen onder de keuze van de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar SOGESMA N.V. gevestigd is of de rechtbanken van het arrondissement waar de winkel in kwestie gevestigd is.

De consument kan tevens ook op voorhand contact opnemen met de bemiddelingsdienst voor de consument:

Consumentenombudsdienst

Koning Albert II-laan 8

1000 Brussel

Tel. : 02 702 52 20

Fax : 02 808 71 29

E-mail : contact@mediationconsommateur.be

Website : http://www.mediationconsommateur.be

 

15. Contact

Alle opmerkingen betreffende een aankoop of een bestelling kunnen door de Klant gericht worden aan :

SOGESMA N.V.

Route de Mettet 204

5620 Florennes

Tel : 0032 (0) 71 68 12 00  (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)

Ofwel kan een e-mail bericht gestuurd worden aan info@trafic.be.

II.             BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN TRAFIC VOOR DE WINKELS

16. Bestelling & Afsluiting van de verkoop in de winkels

Alle bestellingen moeten schriftelijk ingediend worden en worden pas door de Verkoper geaccepteerd na betaling van de volledige aankoopprijs zonder uitzondering en dit met inbegrip van eventuele verzendkosten.

De tijdspanne tussen de aanvaarding van de bestelling en de uitvoering van de levering kan gepaard gaan met prijswijzigingen (belastingen, ...) die de Verkoper aan de Klant in rekening mag brengen, zonder dat de winstmarge van de Verkoper gewijzigd wordt.

Elke annulering van een bestelling resulteert in de betaling door de Klant van de annuleringskosten  die ten minste de vaste verzendkosten zullen bedragen.

 

16.1         Levering – Bijzondere bepalingen

Bij een bestelling in de winkel worden de goederen in principe geleverd in het verkooppunt - de TRAFIC winkel van de plaats van bestelling.

Sommige vermelde exclusieve artikelen komen in aanmerking voor een thuisbezorging. Levering aan huis kan enkel en alleen aanvaard worden mits een voorafgaande, onmiddellijke betaling in contanten van de volledige koopprijs inclusief alle leveringskosten, iedere betaling op het moment van levering buiten de winkel of  daarna zijnde uitgesloten.

De geleverde goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij ze voldoen aan de garantievoorwaarden vastgelegd in de algemene voorwaarden §8.

In geval van annulering van een levering heeft SOGESMA N.V. het recht op het aanrekenen van de  annuleringskosten - die automatisch kunnen opgenomen worden genomen zonder verdere formaliteiten - voor een minimum bedrag gelijk aan de leveringskosten. In dit geval wordt de terugbetaling aan de Klant in mindering gebracht ten bedrage van de verzendkosten, zoals gespecificeerd in het artikel (artikel 17.5).

Levertijden worden ter informatie gegeven. Ze vormen dus geen essentieel onderdeel van het verkoopcontract. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.

 

16.2         Betaling

De betaling van de volledige prijs gebeurt contant op het moment van de in ontvangst name van de goederen of op het moment van de bestelling, als deze rechtstreeks thuis wordt geleverd, behalve voor uitzonderingen die volledig door SOGESMA N.V. aanvaard werden.

In dit geval zal elk bedrag dat onbetaald bleef aan het einde van de looptijd in het voordeel van SOGESMA N.V. automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving, een vertragingsrente opleveren van 10% per jaar, bovenop een forfaitaire vergoeding van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 50,00 €. In geval van annulering van een bestelling, wordt elke reeds betaalde borgsom (voorschot en/of levering) niet terugbetaald, want beschouwd als onkosten ten laste van de Klant voor de annulering van de bestelling.

Deze clausule is wederzijds, behalve voor professionele klanten.

III.           BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN TRAFIC ESHOP &  AFSTAND

17. Algemeen en definities

Zoals vermeld in de gemeenschappelijke bepalingen is SOGESMA N.V. actief in Frankrijk, Luxemburg en België. De e-shop-sites zijn voor elk land beschikbaar op de volgende elektronische adressen :

-       België: www.trafic-eshop.be

-       Luxemburg : www.trafic-eshop.lu

-       Frankrijk: www.trafic-eshop.fr

 

Om te bestellen op onze hierboven vermelde e-commerce websites, moet de Koper 18 jaar oud zijn en als begaafd erkend worden. Producten voor kinderen moeten door volwassenen worden aangekocht.

 

17.1         Sluiten van een verkoop op afstand 

Om een product online te reserveren of te bestellen, moet de Koper:

-         het van kracht zijnde « Privacy Beleid » aanvaarden ;

-         zijn voorkeurswinkel aanduiden ;

-         het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden ;

-         zijn bestelling valideren nadat hij ze heeft gecontroleerd ;

-         zijn bestelling bevestigen ;

-         de van kracht zijnde betalingsvoorwaarden volgen/respecteren :

  • Om een bestelling met thuislevering te plaatsen, betaalt de Koper online alle aankopen. De levertijd is aangegeven op de geselecteerde producten
  • Om een reservering van een product uit te voeren, moet de Koper de geldigheid van zijn bestelling, die in zijn voorkeurswinkel geleverd zal worden, bevestigen en deze op het moment van afhaling betalen.

 

Om veiligheidsredenen behoudt SOGESMA N.V. zich het recht voor om zijn klanten om aanvullende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan adequate antwoorden. SOGESMA N.V. kan ook weigeren om bestellingen uit te voeren wanneer blijkt dat de Koper voornemens is de goederen door te verkopen of wanneer de bestelling door een minderjarige geplaatst werd (zie §17). Dit is ook van toepassing wanneer er een kennelijke fout is gemaakt in de beschrijving van een product of in de aanduiding van zijn prijs op de website, en dit ondanks de grote aandacht die SOGESMA N.V. besteedt aan de nauwkeurigheid van de informatie.

In geval van overmacht behoudt SOGESMA N.V. zich het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten voor de hele duur van het geval van overmacht, of om het contract definitief op te zeggen.

 

17.2         Geografisch gebied

De online verkoop van de producten en diensten die op de website worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk en Luxemburg en voor leveringen die vereist zijn in de Trafic-winkels van deze geografische zones. Om economische, juridische of commerciële redenen kunnen de drie Trafic-eshop websites een gedifferentieerd assortiment aanbieden.

 

17.3         Betaling

Op de Trafic-eshop website wordt de volgende betalingsoptie aangeboden aan de klant:

 

-          Voor elke bestelling met aanhuislevering :

         Betaling zal worden aangevraagd tijdens de validatie van de online bestelling. Het volledige bedrag is vereist.

         De levertijd wordt aangegeven op het productblad.

-          Voor online reserveringen met levering in de winkel :

         De Koper betaalt zijn reserveringen niet tijdens het bestellen. De betaling gebeurt in de winkel wanneer de bestelling afgehaald wordt.

 

17.4         Herroepingsrecht

Voor elke aankoop op afstand heeft de Klant juridisch gezien recht op een herroepingstermijn van 14 dagen en dit vanaf de datum van levering. Opgelet, dit recht op herroeping is niet van toepassing op de professionele Klant wanneer deze een artikel aankoopt in het kader van zijn activiteit, noch op morele personen.

 

Om op het herroepingsrecht beroep te kunnen doen, worden er twee mogelijkheden aan de verbruiker aangeboden :

 

17.4.1     Voor de producten die in de winkel afgehaald worden 

a)      Ofwel brengt  hij het (de) nieuwe product(en) terug in hun originele verpakking vergezeld van de factuur of het kassaticket in de desbetreffende Trafic winkel en dit binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van in ontvangstneming.

b)      Het terugbrengen van de producten die in de winkel afgehaald werden, moet door de Klant en op zijn kosten gebeuren. Geen enkele ophaling aan huis is mogelijk vanwege de Trafic winkel.

c)      Ofwel deelt hij schriftelijk en binnen de 14 dagen, te tellen vanaf de dag van in ontvangstneming in de winkel, zijn beslissing tot terugtrekking mee, bij voorkeur door middel van het terugzendformulier. Deze mededeling kan gedaan worden via het e-mail adres info@trafic.be, of via de post aan het adres SOGESMA N.V. Service e-marketing, Route de Mettet 204, B-5620 Florennes. De Klant zal vervolgens instructies ontvangen om het product zonder buitensporige vertraging terug te brengen en in ieder geval binnen de 14 dagen volgend op de dag van de melding tot herroeping.

 

17.4.2     Voor de producten die aan huis geleverd worden

De Klant communiceert schriftelijk binnen de 14 dagen vanaf de datum van de bestelling zijn besluit tot herroeping, bij voorkeur met behulp van een terugzendformulier. Deze mededeling kan per e-mail op het adres info@trafic.com gedaan worden of per post aan het adres SOGESMA N.V. Service e-marketing, Route de Mettet 204, B-5620 Florennes.

 

SOGESMA N.V. zal dan contact opnemen met de leverancier om de levering te annuleren en/of het pak bij de Klant op te halen. Indien de levering van de goederen reeds uitgevoerd werd, zullen we de onkosten voor de terugzending van het bedrag van de terugbetaling aftrekken. (zie § 17.5 hieronder)

 

17.4.3     Omstandigheden waarin de consument geen recht heeft op herroeping

a)      Als de Koper een professionele persoon is en zijn aankoop in het kader van zijn professionele activiteit valt.

b)      Voor servicecontracten nadat de service volledig is uitgevoerd, mits de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument, en dat deze laatste er zich ervan bewust is dat het herroepingsrecht geannuleerd wordt vanaf het moment van de volledige uitvoering van het contract.

c)      Voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die buiten de macht van controle vallen en die zich tijdens de herroepingstermijn zouden kunnen voordoen. Dit kan het geval zijn voor producten waarvan de prijs van de grondstof voor de vervaardiging aanzienlijk kan variëren (hout, staal, koper, ...)

d)      Voor de levering van goederen volgens de specificaties van de consument (op maat gemaakt) of duidelijk gepersonaliseerd. (Bijvoorbeeld: op maat gemaakte portals,  abnormale bestellingen, ...)

e)      Voor de levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen.

f)       Voor de levering van goederen die na hun levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen, planten, enz.).

g)      Voor goederen die niet (a) in nieuwe staat (b) in hun originele verpakking of (c) niet vergezeld van de originele factuur of het originele kassaticket teruggebracht worden.

h)      Voor "culturele" goederen die onder auteursrechtelijke bescherming vallen en dit om de strijd tegen piraterij te ondersteunen. (bijvoorbeeld CD, DVD, ...)

i)       Voor lingerie en ondergoed, die geen verpakking hebben en dit om voor de hand liggende redenen van hygiëne.

 

17.5         Terugbetaling

Producten die aan huis worden geleverd en die terugbetaalbaar zijn, worden via de centrale boekhouding en per bankoverschrijving op de bankrekening die door de Klant doorgegeven werd, terugbetaald.

In het geval van een aanhuislevering die al uitgevoerd werd betreffende de chalets, serres of zwembaden, wordt een bedrag van 50 € exclusief BTW van het terug te betalen bedrag afgetrokken.

In het geval van een aanhuislevering die al uitgevoerd werd betreffende de andere producten, worden de kosten die op het productblad worden vermeld van het terug te betalen bedrag afgetrokken.

 

In het geval van een ophaling in de winkel, zal een aankoopbon ter waarde van het bedrag van de aankoop onmiddellijk aan de Koper aangeboden worden. Elk ander verzoek tot terugbetaling moet door de Koper worden gedaan in overeenstemming met de geldende procedures.

Elke mogelijke terugbetaling wordt alleen gerealiseerd na terugvordering van het product in nieuwe staat en binnen een snelle termijn.

Voeg je artikelen
aan je winkelmandje toe

Duid de winkel
van je keuze aan

Directe levering : Online betaling en levering aan huis
Clic&Trafic: Haal je bestelling op in je winkel en betaal ter plaatse